English Version
   
       
   
bbf inside; our ourk - fields; projects; funds; history; donors; partners; how to help; documents; contacts
>> Нашата работа >>Проекти

Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда
Проектът „Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и гражданското участие във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда”, наричан за краткост „Участие за природа” се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. <http://www.ngogrants.bg/

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

Дейностите по проекта включват:
- Проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването му;
- Изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното законодателство, както и директна застъпническа работа;
- Стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на заплашена природа в цялата страна; възможност за проверка за сигнали и подпомагане на местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни намерения с унищожителен ефект върху природата;
- Организиране на конкурс за най-добрите предложения за активно гражданство, свързано с опазване на природата, участие във вземането на решения и разрешаване на местен проблем с финансова награда за реализиране на планирана кампания и осигуряване на експертна подкрепа по случая;
- Създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по общата работа на организациите членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
- Популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.

Продължителност на проекта: 16 месеца – 14.11.2014 – 02.2016 г.

Стойност на проекта: 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и партньорите по проекта

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк
Проектът „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, с кратко име TRANSBIORES, се финансира от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.
Българска фондация Биоразнообразие - клон Беласица е водеща организация на проекта, а партньор от македонска страна е Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, Факултет за земеделски науки и храна – регионален офис в Струмица.
Стойността на целия проект е 145 003,77 евро, като 85% от сумата представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране.
Времевата рамка на проекта е 13 май 2014 г. – 12 ноември 2015 г.
Цел на проекта
Настоящият проект има за цел да постигне устойчиво трансгранично развитие на района на Осогово. В дългосрочен план проектът подкрепя прилагането на Концепцията за Биосферен парк, която съгласно Програмата „Човек и Биосфера“ на ЮНЕСКО е посветена на местното устойчиво развитие. Биосферният парк предлага възможности за комбиниране на икономическите и социални ползи за местните хора с паралелното опазване на природните ресурси, ценни за даден район.
Задачата на Биосферния парк е постигането на устойчив баланс между природозащита, икономическо развитие и съхраняване на местните културни ценности.
Проектът е свързан и с инициативата „Европейски Зелен пояс”, която се стреми да съхрани най-дългия европейски екологичен коридор, простиращ се по протежението на някогашната Желязна завеса и подпомагащ опазването на биоразнообразието и устойчивото ползване на природните ресурси от местните общности.
По-далечната цел на проекта е Осогово да стане модел на трансгранично сътрудничество за устойчиво развитие, който да може да се прилага и в други гранични райони.
Дейности по проекта
За определяне потенциала на Осогово за Биосферен парк ще бъдат извършени проучвания на природните, културните и икономическите характеристики на района, както и ще бъде направено социологическо проучване на нагласите към опазване на природата и устойчивото развитие от страна на местните хора и институции. Ще бъдат привлечени специалисти в съответните направления, които да направят необходимите изследвания и подготвят доклади за цялата територия на Осогово (българска и македонска част).
Въз основа на всички проведени проучвания ще бъде направен анализ на събраните данни и ще се дадат препоръки. Това ще осигури базата за изготвяне на моделен проект за осъществяване на изводите и препоръките от изследването. Окончателния документ с приложените към него експертни доклади ще бъде издаден на три езика – български, македонски и английски.
При положителна оценка на потенциала на Осогово за Биосферен парк, информацията ще бъде предоставена на заинтересованите страни във вид, който да се използва за подготовка на други проекти за опазване на природата и природосъобразно ползване на ресурсите и евентуална номинация на Осогово за съвременен Биосферен парк.

ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа
Проект „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, наричан за краткост „ГИС Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Продължителността му е 1 година - от 12.02.2014 до 12.02.2015 г.
Проектът се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Норвежката агенция по околна среда (Miljødirektoratet), като така се продължава съществуващото сътрудничество между БФБ и Департамента за управление на природата (сега част от Miljødirektoratet).

Проектът е на стойност от 49 438 евро, 44 348 евро от които са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и 5090 евро са собствен принос на партньорите по проекта.

Проектът е насочен основно към младежите (студенти от специалности, свързани с природни науки, но не само), неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на природата, както и всички активни граждани – хора с отворено съзнание към проблемите на природоопазвавнето - бъдещите потребители на обществено-достъпните резултати от проекта.

Целта на проекта е да повиши застъпническата и наблюдаваща роля на НПО, младежи и граждани в сферата на устойчивото пространствено развитие като подпомогне изграждането на връзка между основни умения за работа с ГИС и застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво развитие.

Изпълнението на проекта ще осигури обществен достъп до пространствени данни и повишаване на капацитета за застъпничество и мониторинг в сферата на опазване на природата с помощта на ГИС чрез:

• Инвентаризация и обработка на пространствени данни на БФБ и въвеждането им в единна, добре структурирана пространствена база-данни;
• Изграждане на уеб платформа за публичен достъп до пространствената база-данни на БФБ;
• Провеждане на обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части;
• Провеждане на обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО;
• Провеждане на обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа;
• Интегриране на норвежки опит и експертиза в сферата на ползване на ГИС и гражданско застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво, природо-съобразно развитие.

Участието на Норвежката агенция по околната среда ще осигури трансфер на експертиза в концепцията за предоставяне на пространствени данни чрез уеб услуги и в провеждане на обученията и ще спомогне за намаляване на неравенството между България и Норвегия в общественото ползването на ГИС данни за мониторинг и застъпничество за политики за устойчиво развитие.
Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони

Проектът е четиригодишен (септември 2012 – септември 2016 г.) и ще се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и седем български партньори (включително и Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.
Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски франка - съфинансиране от българските партньори.

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.
Проектът има три важни аспекта:
• Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
• Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
• Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.
БФБ е един от партньорите по проекта и отговаря за комуникацията на целия проект, както и за привличането на гражданското общество, създаването на бъдещите лидери в природозащитата, развитие на коалицията "За да остане природа в България" и др.

Солта на живота
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, наричан за краткост СОЛТА НА ЖИВОТА е финансиран от Европейската комисия на основание споразумение за безвъзмездно финансиране LIFE11 NAT/BG/000362. Продължителността му е 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г.
Проектът ще се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД. Това е добър пример за успешно партньорство между природозащитни организации и бизнеса, както и пример за природосъобразен бизнес, който не само че не пречи, но напротив - подпомага и улеснява живота на обитателите на езерото.
Основните цели на проекта са:
• да създаде функционална, ефикасна и устойчива инфраструктура за управление и контрол на водите на крайбрежната лагуна в Атанасовското езеро, което ще осигури дългосрочно подобрение на приоритетното местообитание 1150 – Крайбрежна лагуна;
• да подобри състоянието на лагуната Атанасовско езеро и приоритетните видове птици чрез намаляване на въздействието на преки и косвени заплахи, включително подобрение на съществуващите и създаване на нови места за гнездене и почивка на приоритетни видове птици.
• да подобри посетителката инфраструктура и познанието за Атанасовско езеро;
• да разпространи резултатите от проекта сред широка аудитория от хора и заинтересовани страни;
• да се повиши общественото разбиране за екологичните, икономическите и социалните ценности на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро и да повиши подкрепата за опазването на приоритетни крайбрежни местообитания и присъщите им видове птици.

Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, 75% от които се осигуряват от Европейския съюз чрез програма LIFE+ Природа. С тези средства ще бъде изчистен 23-километровия сладководен канал, който обгражда езерото и събира дъждовната вода от населените места и нивите наоколо. Ще се ремонтират дигите и валовете, разрушени по време на голямото наводнение през 2010 г., за да се осигурят подходящи места за гнездене на редките видове птици, които обитават лагуната. Четири нови острови за гнездене на саблеклюни и рибарки ще бъдат специално изградени в южната част.

Голямо внимание ще бъде отделено на мониторинга на лагуната, за да се установи как точно мерките, които ще предприеме проектът, ще се отразят върху неблагоприятното природозащитно състояние на застрашеното и рядко местообитание.

Гражданите на Бургас, а и посетителите на езерото знаят много малко за уязвимостта на лагуната и за нейното биоразнообразие, затова в хода на проекта голямо внимание ще бъде отделено на информирането и интерпретирането за лагуната, нейните обитатели и за солодобива. В южната част на езерото ще бъде изградено специално укритие на нивото на водата, ще се оформят Пътека на Саблеклюна и Пътека на Солта. Фестивалът на солта, множеството изложби и събития ще са само част от нещата, които ще се случат за бургазлии и всички гости на града по време на проекта.

Проектът “Солта на живота” е голямо признание за Бургас и неговите природни ценности, защото това е първия район в България, който за втори път получава финансиране по Програма LIFE+ на ЕС.

Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." http://ope.moew.government.bg

Общата цел на проекта е насочена към постигане на интегрирано опазване и подобряване на състоянието на популацията на глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи и местообитанията им в България.
Конкретните цели на проекта са както следва:
• Да се събере и анализира наличната информация за трите вида и да се проучи тяхното актуално състояние;
• Да се разработят проекти на три плана за действие и приложения към тях;
• Да се въвлекат широк кръг заинтересовани страни в процеса по планиране и да се повиши обществената информираност за трите вида.
Дейностите по проекта включват:
• Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост, лимитиращите фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб кълвач;
• Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях
• Обществени обсъждания и популяризиране на целевите видове
Очаквани резултати:
• Разработени планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвач
• ГИС за разпространението на трита вида

Продължителност: 1 aприл 2012 – 31 март 2015
Бюджет: 437 962,69 лв., от които 85% европейско и 15% национално съфинансиране.

листовка download .pdf  425 Kb

Разработване на дългосрочна стратегия за изграждане на Евро-Вело 13 на Балканския полуостров
Основната задача на проекта е да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”, който възниква по идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната му точка е Баренцово море, общата му дължина е 6800 км, минава през 22 европейски държави и стига до Черно море. Желязната завеса или разделителната линия между Изтока и Запада в миналото, позната и като Зелен пояс, е ”мостът” между пограничните територии в тази част на Европа и предпоставка за трансгранично сътрудничество по отношение устойчивото им развитие.

Предложеният план включва мерки за изграждане и промотиране на последния участък от маршрута с дължина 1700 км, който започва от границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и съседните Сърбия, Македония, Гърция и Турция, и завършва при Черно море.
Проектът цели създаването на мрежа от заинтересовани страни, които да участват в разработването на веломаршрута, както и да се оформят дългосрочни стратегии за неговото изграждане, промотиране и използване за развитието на алтернативния туризъм в граничните райони. Необходимо е и въвеждането на европейските стандарти за веломаршрути, които ще допринесат за усъвършенстването на велотуризма в България.
В дейностите по проекта са включени проучване на терените и инфраструктурата, както и срещи със заинтересовани представители от отделните райони - общини, местни НПО, собственици на къщи за гости и др. Проектът предвижда шест работни семинара в районите по маршрута и създаване на групи, които ще управляват дейността на местно равнище. Ще бъде направен анализ на приложимостта на проекта, на неговия туристически потенциал, като бъде проучено местното предлагане на туристически услуги, както и културно-историческите и природни ресурси в районите. След това ще бъде направена икономическа оценка на проекта и ще бъдат разгледани възможностите за финансиране.
Българските партньори по проекта са БААТ, Българска фондация Биоразнообразие, Фондация Екообщност, и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, a международните - румънската велоасоциация Байк атак и гръцката община Тасос.
Продължителност на проекта: 01.01.2011 – 31.12.2011
Повече информация за европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”можете да получите на www.ironcurtaintrail.eu

Еко - Мрежа България
Проектът „Еко - Мрежа България”: Природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци, е подкрепен финансово от Германската фондация за околна среда /DBU/ и се осъществява от Института за регионална география, Германия /IfL/, и българските партньори – Блулинк информационна мрежа и Българска фондация Биоразнообразие /БФБ/.

Целта му е да засили обмена на информация сред българските екологични НПО и да подпомогне работата им в мрежа чрез иновативни комуникационни средства, с което да подобри резултатите от тяхната дейност в проблемни сфери като:
1) Опазване на защитени зони и спазване на законодателството за тяхното управление;
2) Промишлено замърсяване (вредни емисии във въздуха, водата и почвата от настоящи или бивши заводи);
3) Битови отпадъци и проблеми с тяхното управление .

Дейностите по проекта включват:
• Организиране на национална конференция и провеждане на работни дискусии, които да свържат максимален брой неправителствени организации, представители на държавни и общински институции и международни организации за изработване на бъдещи съвместни стратегии по определените в проекта проблеми;
• Създаване на онлайн карта за документиране на нарушенията и на дейностите, свързани с опазването на околната среда. Картата ще представя и добри, и лоши примери, придружени със снимки, графики, видео и друга експертна информация;
• Организиране на срещи с представители на неправителствени организации от различни обществени сфери, с цел намиране на общи цели и стратегии за действие;
• Изграждане на еко мрежа от експерти, които да осъществяват спешни консултации по случаи на възникнали заплахи за околната среда;
• Организиране на обществени обсъждания на проекти и проблеми с голямо обществено и природозащитно значение, с цел привличане на обществеността и медиите за търсене на решения на възникнали конфликти и проблеми;
• Медийни участия и събития с цел повишаване на общественото съзнание и подкрепа на дейностите на природозащитните организации и граждански групи и др.

Период на изпълнение: Март 2011 - Август 2012;
Общ проектен бюджет: 207 000 €
        изпълняван в партньорство с     
листовка download .pdf  287 Kb

ЗЕЛЕН БЪДИ В БУРГАС
В началото на месец юни Българска Фондация Биоразнообразие – клон Странджа стартира Регионална кампания „Зелен бъди в Бургас”. Основната цел на проекта е да провокира бургазлии да обърнат повече внимание на това с какво се хранят, как се придвижват в любимия си град, достатъчно ли общуват с природата или казано на съвременен език – живеят ли „зелено”.

В рамките на кампанията, от 1 до 6 юни ще се проведат Зелени дни в Бургас, за организацията на които БФБ си партнира с Общината. Началото на инициативите ще постави велоакцията „От Охлюва до Пеликаните”, a oсновното събитие e ПЪРВИЯТ БУРГАСКИ ЗЕЛЕН ФЕСТИВАЛ (4 и 5 юни) - двудневно панаирно изложение на биосертифицирани продукти от Бургаски регион и еко-продукти от Природен парк „Странджа”. Ще бъдат представени и възможностите за еко-туризъм около Бургаските езера и парк „Странджа” и др. За най-малките ще има детски арт работилници за работа с природни и рециклирани материали. За всички гости ще има фолклорен концерт на самодейни състави от Странджа.

През втория фестивален ден акцентът в програмата ще е Карнавалът на биоразнообразието, който тази година е посветен на Световния ден на околната среда – 5 юни. Децата от бургаските детски градини ще дефилират с костюми на български растения и животни и с костюми от рециклирани или употребявани материали. Участниците ще премерят сили и в категория авторско произведение – стих, есе, танц, както и в групови артистични изяви.
В рамките на кампанията ще се организира и кръгла маса за ползите от био-храните, от намалената употреба на найлонови торби, какво е да бъдеш „зелен” и др.
Повече за отделните събития, както и за всичко останало, което предстои по проекта търсете в раздел „Новини” и в нашия фейсбук-профил.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот" чрез фондация "ЕкоОбщност". Партньори на БФБ в отделните инициативи са: Община Бургас, БДЗП, ДПП „Странджа” и РИОСВ Бургас.
 
Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”

Проектът „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”, №8271/акроним ЕСА се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавните бюджети на Република Гърция и Република България чрез Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

  

 

Основната цел на проекта е повишаване на съпричастността на хората към опазването на природното наследство чрез използване на иновативни IT технологии.

Дейностите по проекта включват:
• Създаване на три екологични информационни „клетки” в община Доксато, община Баните и Благоевград. Това включва създаване на 3 стаи за добавена (увеличена) реалност (Augmented reality room), 3 информационни киоски и интерактивен интернет портал.
• Организиране на семинари, които да привлекат внимание върху важни за опазването на околната среда въпроси и обмяна на добри практики;
• Създаване и отпечатване на Наръчник за зелен бизнес, който да привлича и информира инвеститорите за високите възможности на „зелена” икономика и възможностите за развитие на зелен бизнес.
• Организиране на заключителна конференция по проекта, която да подпомогне популяризирането на резултатите по проекта.

Период на изпълнение: 24.03.2011 – 24.08.2012
Общ проектен бюджет: 352 102 €

     

листовка download .pdf  374 Kb

<< 1 2 3 4 >> 


 
   
    هيرو hero
2002-2014. Българска Фондация Биоразнообразие